T.C. Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

ana sayfa kurum tanıtımı teşkilat şeması iletişim portal ana sayfa arama

BAHUM'a Hoş Geldiniz


Sayın Internet Kullanıcısı;

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (BAHUM); 178 sayılı KHK'nın, 8 inci maddesi uyarınca Bakanlık ana hizmet birimi olup, aynı KHK'nın 659 sayılı KHK ile değişik 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini 659 sayılı KHK uyarınca Maliye Bakanlığı hukuk birimi olarak etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirmek ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak misyonunu merkez ve taşra teşkilatı olarak yerine getirmektedir.

Genel Müdürlüğümüze 178 sayılı KHK uyarınca verilen özel görevler;

 • Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

 • Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüş vermek,

 • Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin işlerde Maliye Bakanlığına veya Bakanlık birimlerine mütalaa vermek,

 • Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn'ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak,

 • Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak,

 • Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,

 • Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek,

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,

 • Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslar arası yargı organlarında ve uluslar arası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek ve

 • Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmaktır.

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK'da da Maliye Bakanlığı hukuk birimi olarak Genel Müdürlüğümüze muhakemat hizmeti ve hukuk danışmanlığı kapsamında bazı genel ve özel görev ve yetkiler de verilmiştir.

659 sayılı KHK ya göre Maliye Bakanlığı Hukuk birimi olarak BAHUM'un görev ve yetkileri;

Muhakemat hizmeti kapsamında,

Genel görevleri; Maliye Bakanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Bakanlığımızı temsil etmek, hizmet satın alınan avukatların koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve denetlemek,

Genel yetkileri;

 • 659 sayılı KHK'nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile hukuk birimi amirine verilen; açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltilmesi yoluna başvurulmasından vazgeçme yetkisi,

Özel Yetkileri;

Bakanlığımız dışındaki Genel Bütçe kapsamındaki idarelerle, özel bütçeli idarelerce;

 • Muhakemat hizmeti talep edilmesi veya takip edilmekte olan dava ve icra dosyaları hakkında devir talep edilmemesi halinde bu idareleri dava ve icra takiplerinde hazine avukatları tarafından vekil sıfatı ile temsil etmek,

 • Diğer idarelere ait dava ve icra takiplerinde dosya, devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmek,

 • Takip edilen adli dava ve icra takiplerinde; üst yöneticinin yetki devri kapsam ve sınırları içerisinde bu davaların açılmasından, takibinden, kararların temyizinden vazgeçmek gibi özel görev ve yetkileri bulunmaktadır.

Hukuk danışmanlığı kapsamında;

Genel görevleri;

 • Bakanlığımızda hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmek,

 • Bakanlığımızın anlaşmazlıklarını önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,

 • Bakanlığımız Hukuki uyuşmazlık komisyonuna genel müdür düzeyinde katılmak ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmak,

 • Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek,

 • Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışmaları temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve

 • Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek şeklinde diğer idarelerin hukuk birimlerinin görevlerine paralel olarak genel görevleri mevcuttur.

Özel görevi;

Diğer idarelerin hukuk birimlerinden farklı olarak;

İdarelerin sulh yoluyla çözümlenmesi yetkisi Bakanlar kuruluna ait olan uyuşmazlıklarda bu idarelere Maliye Bakanlığı görüşünü hazırlamak özel görevi bulunmaktadır.

Bu görevlerin ifasında;

 • Bakanlığımızın taraf olduğu uyuşmazlıkların, tarafların hak ve menfaatlerinin adil ve hakkaniyete uygun olarak sulhen çözümlenmesi,
 • Bütün davaların etkili, verimli, usul ekonomisine uygun olarak takibi suretiyle temsil edilen idarelerin hak ve yararının korunması,
 • Mahkeme kararlarının hukuka uygun olarak adil süratli ve en az masrafla verilebilmesine ve yargı yükünün hafifletilmesine yardımcı olunması ve
 • Böylece kamuda dava ve icra takibi ile talep edilir muhakemat hizmeti ve hukuki mütalaası ile sorunlara etkili çözüm sunan hukuki danışma merkezi olunması amaçlanmaktadır.

BAHUM'un "Talep edilir muhakemat hizmeti ve etkili çözüm sunan hukuki danışma merkezi" olması yeni vizyonumuzdur.

Bu bağlamda;

 • Bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak amacıyla; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2000 yılında Hukuk Bilişim Sistemi (HBS), internet üzerinden kullanıma sunulmuş olup yaklaşık 1 milyon A4 sayfasına ulaşan mevzuat bilgi hacmi ve 110 bin adedi bulan mevzuat norm çeşidi ile ülkemizin en büyük mevzuat bilgi ambarını oluşturması nedeniyle mevcut HBS abonelik sistemi kaldırılarak, bu sistemin BAHUM PORTAL'ı üzerinden herhangi bir elektronik kayıta tabi olmadan kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Hukuk Bilişim Sisteminin önemi diğer idarelerce de benimsendiğinden; Danıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile BAHUM arasında sistemden yararlanma konusunda Protokoller imzalanmıştır.
 • BAHUM un Merkez Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP) ile; öncelikle tüm il/ilçe Muhakemat Müdürlüklerimiz ve Hazine Avukatlıklarımızda etkili bir dava takip ve denetimini elektronik ortamda sağlamayı, orta vadede tüm dava dosyalarını, toplam kalite yönetimi anlayışı ile elektronik ortamda takip etmeyi planlamaktayız.
 • Asıl hedefimiz ise, sanal ortamda Mahkemeler ile dava muhatapları arasında etkin verimli usul ekonomisine uygun hizmet sürecinin sağlanması olup, bu hedefe ulaşmak için gerekli alt yapının kurulmasını, Maliye Bakanlığı ve Maliye Hazinesinin tüm davaları ile ve diğer idarelerce takip talebinde bulunulan davaları BAHUM PORTAL üzerinde bir e-dava portalı haline dönüştürmektir.

BAHUM'un "Talep edilir muhakemat hizmeti ve etkili çözüm sunan hukuki danışma merkezi" olması konusundaki yeni vizyonuna kavuşmasında desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma ve sitemizi ziyaret eden sayın internet kullanıcılarına teşekkür eder, her zaman öneri ve eleştirilerinize açık olduğumuzu belirtir, sevgi ve saygılar sunarım

Mart 2012, Ankara

 
ana sayfa           kurum tanıtımı           teşkilat şeması           iletişim           portal ana sayfa