T.C. Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

ana sayfa kurum tanıtımı teşkilat şeması iletişim portal ana sayfa arama
>>İngilizce-English

BAHUM HAKKINDA


» BAHUMUN GÖREVLERİ
» TARİHÇE
» TEŞKİLAT ŞEMASI
» HİZMET STANDARTLARI
» HİZMET ENVANTERİ
» FAALİYET RAPORLARI
    »2009 yılı faaliyet raporu
    »2010 yılı faaliyet raporu
    »2011 yılı faaliyet raporu
    »2012 yılı faaliyet raporu
    »2013 yılı faaliyet raporu
    »2014 yılı faaliyet raporu
    »2015 yılı faaliyet raporu
    »2016 yılı faaliyet raporu
» BAHUM E-BÜLTENLER
» ETKİNLİKLERİMİZ
» İLETİŞİM BİLGİLERİ

MİSYON

     Bakanlığımızın, talep halinde Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerin Hukuk Danışmanlığını ve Muhakemat Hizmetlerini etkin, etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirmek.


VİZYON

     Talep edilir Muhakemat Hizmeti ve etkili çözüm sunan hukuki danışma merkezi olmak.


BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ


     178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 659 sayılı KHK ile değişik 9 uncu maddesine göre Genel Müdürlüğümüzün görevleri;

     a) Bakanlığımızın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
     b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında görüş vermek,
     c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin işlerde Maliye Bakanlığına veya Bakanlık birimlerine mütalaa vermek,
     d) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn'ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak,
     e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak,
     f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,
     g) Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek,
     h) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,
     i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek,

Aynı maddede, yukarıda sayılan bu görevlerin, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatları tarafından yerine getirileceği öngörülmüştür. 178 sayılı Kararnamenin Ek 24 üncü maddesinde ise; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarının muhakemat müdürlükleri ve Hazine avukatları tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. 659 sayılı KHK'nın 4 üncü maddesine göre, Bakanlığımızın hukuk birimi olarak Genel Müdürlüğümüzün;

     a) Maliye Bakanlığının taraf olduğu adli ve idari davalarda iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Bakanlığımızı temsil etmek,
     b) 659 sayılı KHK'nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile hukuk birimi amirine verilen; açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltilmesi yoluna başvurulmasından vazgeçmek,
     c) 659 sayılı KHK'nın 11/1-2 maddelerindeki devredilen yetkiler kapsamında; Takip edilen adli dava ve icra işlerinde; davaların açılmasından, takibinden, kararlar hakkında kanun yollarına müracaattan vazgeçmek,
     d) Hizmet satın alınan avukatların koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve denetlemek,
     e) Bakanlığımızda hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmek,
     f) Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışmaları temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,
     g) Bakanlığımızın anlaşmazlıklarını önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,
     h) Bakanlığımıza ait uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümünde mütalaa vermek,
     i) Bakanlığımız Hukuki Uyuşmazlık Komisyonuna genel müdür düzeyinde katılmak ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmak,
     j) Sulh yoluyla çözümlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna ait olan uyuşmazlıklarda bu idarelere Maliye Bakanlığı görüşünü hazırlamak,
     k) Diğer idarelere ait dava ve icra takiplerinde, dosya devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmek,
görev ve yetkileri bulunmaktadır.

TARİHÇE

     Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü teşkilatına ait ilk yazılı belge; 27 Eylül 1302 (1886) tarihli "Maliye Nezaretine Merbut Hukuk Müşavirleriyle Dava Vekillerine Dair Talimat"tır.

     İstanbul'da Maliye Nezareti Hukuk Müşavirlerince takip edilen Hazine davalarının defterdarlığa devredilmesi sonucunda İstanbul Muhakemat Müdürlüğü kurulmuştur.

     İstanbul Muhakemat Müdürlüğüne ait görev ve yetkiler, 13.06.1933 tarih, 2265 sayılı "1452 Numaralı Kanunu Merbut 2 Numaralı Cetvelin Maliye Teşkilatına Ait Kısmının Tadili ve Bir Kısım Vazifelerin Sureti İfası Hakkında Kanun"un 11 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

     05.07.1934 tarih, 2573 sayılı "Devlet Davalarını Takibe Memur Avukatlar Hakkında Kanun" ile, bütün Devlet davalarının takibi Maliye Bakanlığına devredilmiş ve bilahare Ankara ve İzmir'de de Muhakemat Müdürlüğü kurulmuştur.

     İhtilafların artması ve ülke genelinde yaygınlaşması sonucunda Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulmuş bulunan teşkilatın genişletilmesi gereği doğmuştur. Bu nedenle merkez ve taşra teşkilatını da kapsayacak şekilde yeni bir düzenleme yapılarak 08.01.1943 tarihli ve 4353 sayılı "Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun" yürürlüğe girmiş ve bu Kanun ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

     14/12/1983 tarihli ve 178 sayılı "Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında" Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/b maddesi ile "Devlet hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak" görevi Maliye Bakanlığına verilmiş, 9 uncu maddesinde de "Devlet hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerinin 4353 sayılı Kanundaki teşkilat ve hükümler çerçevesinde Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği" hükme bağlanmıştır.

     4353 sayılı Kanun, 02/11/2011 tarih, 659 sayılı "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

     659 sayılı Kanun Hükmümde Kararname ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığının, talep etmeleri halinde genel bütçe kapsamında kalan tüm kamu idarelerinin ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini yerine getirilmesi görevi verilmiştir. 
ana sayfa           kurum tanıtımı           teşkilat şeması           iletişim           portal ana sayfa